Oppilashuolto hyvinvointia tukemassa

Koulun oppilashuolto toimi aktiivisesti kehittäen uusia toimintatapoja koronan vuoksi. Yksittäisten oppilaiden tapaamiset on pyritty järjestämään koululla, mutta käynnit ovat toteutuneet karanteeneista ynnä muusta johtuen joustavasti myös etäyhteyksien avulla. Suurin osa vanhempien ja yhteistyötahojen tapaamisista pidettiin etäyhteyksin. Samoin harjoittelijoille meni alakoulun terveydenhoitajan ja koulupsykologin esittely työstään etätallenteena. Lukion ensimmäisen vuosikurssin oppilashuoltoon perehdytykset onnistuivat ryhmittäin livenä, mutta kaikille yhteinen osuus korvautui jopa aiempaa paremmin etäyhteytenä.

Alakoulun oppilashuoltoryhmä kokoontui lähes kuukausittain, yläkoulun ja lukion oppilashuoltoryhmä neljä kertaa ja koko koulun yhteinen oppilashuollon ohjausryhmä (KOR) kolme kertaa. Oppilashuollon väen kanssa käytiin läpi muun muassa oppilaiden ja perheiden kokemuksia korona-ajasta ja etäopetuksesta. Huoltajien ja oppilasedustajien kanssa pohdittiin myös kouluterveyskyselyn antia ja mietittiin hyvinvointia tukevia näkökulmia.

Terveydenhoitajat ovat tehneet laajoja lakisääteisiä terveystarkastuksia ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan oppilaille. Lukiossa kutsuntaiässä oleville opiskelijoille on tehty puolustusvoimien kutsuntatarkastus. Tarkastukset ovat edenneet vuosisuunnitelman mukaisesti, mutta tarvittaessa koululääkärintarkastuksia jatketaan vielä kevään jälkeen, mikäli niissä ilmenee viivästymistä. Viidensien luokkien laajoista terveystarkastuksista koottuja luokkayhteenvetoja on tarkasteltu sekä luokassa että yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä niiden luokkien osalta, joissa kaikki terveydenhoitajan tarkastukset on ehditty tehdä.

Kouluterveydenhoitajien työpanosta ja osaamista on tarvittu vuoden aikana myös muissa työtehtävissä, kuten koronajäljityksessä ja -rokotuksissa. Se on vaikuttanut määräaikaisten terveystarkastusten toteutumiseen. Korona-rajoitukset ovat muokanneet kouluterveydenhoitajan työnkuvaa koululla. Esimerkiksi luokissa pidettäviä oppitunteja (turvataidot 2. lk ja murrosikä 5. lk) ei ole ollut mahdollista toteuttaa. Terveydenhoitajan avoin vastaanottotunti on ollut oppilaille käytettävissä vain terveysasioissa eli vastaanotolle ei ole voinut tulla sairaana.

Koulukuraattorin työn painopiste on ollut oppilaiden tilanteiden arvioinnissa ja hyvinvoinnin tukemisessa. Poikkeuksellinen vuosi on tuonut kaikille lisää painetta sosiaalisiin suhteisiin. Alakoululla yhdessä luokanopettajien kanssa oppilaita tuettiin kaveritaidoissa ja kannustettiin arjen avoimuuteen. Reilun kaveruuden pelisääntöjä kirjattiin ylös yhdessä lasten kanssa. 5.–6.-luokkalaiset pääsivät media-  ja päihdekasvatuksen tunneilla pohtimaan ja kirjoittamaan auki tilannekuvia: mitä kuvassa tapahtuu, mitä kuvassa oleva henkilö miettii ja mistä alakoululaisen olisi hyvä keskustella vanhemman kanssa. Osallistuminen oli aktiivista ja moniäänistä. Kuraattorin kanssa 7.-luokkalaiset etsivät ja kirjoittivat vahvuuksia itsestään.

Kuraattori on tehnyt vahvasti yhteistyötä myös oppilashuoltoon kuuluvan psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Yhteiset peli- ja päihdekasvatuksen tunnit toteutuivat yläkoululla etäyhteyden välityksellä. Tuntien pitäminen oli opettava, vähän jännittäväkin kokemus. Samalla siinä sai pienen maistiaisen etäopettajana olemisesta. Kaikki kunnia heille!

Koulupsykologisen työn tarve on kasvanut entisestään koronan myötä. Kevään 2020 etäopetusaika nosti esiin paljon oppimisen ja keskittymisen haasteita lisäten tukemisen tarvetta. Lisäksi vaikeudet sosiaalisissa suhteissa, perheiden vuorovaikutuksessa ja omassa jaksamisessa ovat lisänneet vastaanottoaikojen kysyntää. Koulupsykologin yhteistyö koululääkärin kanssa on ollut aiempaa runsaampaa johtuen lisääntyneistä lähetteistä koulun ulkopuolisiin tukitahoihin.

Koulupsykologi puhui lukiolaisille terveystiedon tunneilla stressistä ja itsensä arvostamisesta. Seksuaalisuus- ja sukupuolisuus -teemasta koulupsykologi keräsi yhdessä yläkoulun terveydenhoitajan kanssa oppilaiden ja opiskelijoiden toiveita sekä välitti niitä eteenpäin. Kirjoituksiin tsemppaaminen ja 8.-luokkalaisten koulustressin esiin tuominen hoidettiin myös viestien välityksellä. Oppilashuollon väki on lähestynyt oppilaita ja opiskelijoita sekä kotiväkeä kirjeillä myös jaksamiseen ja akuuttiin kriisityöhön liittyen.

Koulun aikuiset ovat oppilaita ja opiskelijoita varten – sinua tukevat täällä sekä opettajat että oppilashuolto!

Oksallinen oppilashuoltoa - psykologikaan ei kauas puusta putoa