08 Opetussuunnitelmat

Yläkoulun opetussuunnitelman päivitykset

Jyväskylän normaalikoulun perusopetuksen voimassa oleva opetussuunnitelma on otettu käyttöön yläkoulussa luokka-aste kerrallaan elokuusta 2017 alkaen. Valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet on laadittu 2014. Lukuvuoden 2020–2021 aikana valtakunnallisiin OPS-perusteisiin on valmisteltu muutoksia, jotka tulevat voimaan 1.8.2021. Siten myös Normaalikoulun perusopetuksen opetussuunnitelmaan on lukuvuoden 2020–2021 valmisteltu vastaavat muutokset.

Merkittävin muutos liittyy päättöarviointiin: Aiemmin päättöarvioinnin valtakunnallisissa kriteereissä on määritelty ainoastaan arvosanan 8 osaaminen. Uusissa OPS-perusteissa kriteerit on kirjoitettu auki arvosanoille 5, 7, 8 ja 9. Muutoksen perusteena on ollut valtakunnallinen tarve päättöarvioinnin yhdenvertaistamiselle. Jyväskylän normaalikoulun opettajat ovat olleet mukana valtakunnallisessa valmistelutyössä antamalla lausunnon kriteerien luonnosvaiheessa. Tätä työtä on tehty lukuvuoden aikana aineryhmittäin sekä koulun arviointiryhmässä yläkoulun vararehtorin Jaana Ailinpietin johdolla.

Toinen valtakunnallisten perusteiden aiheuttama muutos koulun opetussuunnitelmassa liittyy oppilaanohjaukseen: Oppivelvollisuuden laajennuttua toiselle asteelle 1.1.2021 alkaen, on myös oppilaanohjaukseen tullut entistä painavampi velvoite nivelvaiheen ohjaukseen, kun peruskoulun päättävät nuoret siirtyvät opiskelemaan toiselle asteelle. Oppilaanohjauksen OPS-muutokset sisältävät myös uuden käsiteen “tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus”, jonka myötä jatko-opintoihin liittyvä ohjaus on tarkoitus aloittaa riittävän varhain ja henkilökohtaisesti jo 8. luokalla.

Perusopetuksen tuntijako

LOPS2016 → LOPS2021

Lukion opetussuunnitelman uudet perusteet LOPS2021 otetaan käyttöön 1.8.2021.
Samalla lukioon hakeutuneita tulee koskemaan oppivelvollisuus 18 vuoden ikään saakka tai kunnes ylioppilastutkinto ja lukion päättötodistus ovat valmiina. Lukio-opintojen laajuus pysyy samana. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet muodostavat oppiaineiden yhteiset tavoitteet, ja opinnot jäsennetään kurssien sijaan moduuleiksi. Moduulit muodostavat toimivia opintojaksoja. Opiskelijoille tarjotaan entistä kattavampaa ja pitkäkestoisempaa opinto-ohjausta sekä erityistä tukea sitä tarvitseville. Selkeänä painopistealueena ovat yhteydet ympäröivään maailmaan, kuten korkeakoulu-, kansainvälisyys- sekä työelämä- ja yrittäjyysyhteistyöhön.

LOPS2016 2021