1 Lukuvuoden päätteeksi

Upea ja monipuolinen lukuvuosi on taas takanapäin! Tämä vuosikertomus näyttää
väläyksiä jokapäiväisestä koulutyöstä ja oppimisen ilosta. Alakoulu juhli satavuotiasta
Suomea syksyn aikana sekä monialaisten teemapäivien että itsenäisyyspäivän merkeissä.
Syksyn monialaiset oppimiskokonaisuudet toteutettiin kolmena työpäivänä
viikolla 40, ja teemana oli Suomi 100 – Minun Suomeni. Oppimiskokonaisuuksissa
korostui monilukutaito, koko Norssin lukukauden yhteinen teema. Itsenäisyyspäivää
juhlittiin mm. Karjala-aiheisen musikaalin ja tanssiaisten merkeissä. Musikaalin
olivat valmistaneet alakoulun kuorot ja musiikkikerhot, ja siinä oli esiintymässä sata
lasta. Uskomme ja toivomme, että ainakin kaikille esiintyneille oppilaille jäi pysyvä
muistikuva 100-vuotiaan Suomen synttäreistä!

Yläkoulun ja lukion uuden Pro Patria -taulun paljastusjuhlalla 5.12.2017 Normaalikoulu
halusi kunnioittaa itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlaa ja viime sotiemme
sankarivainajia. Pro Patria -taulun paljastusjuhlassa oli paikalla kymmenen viime sotiemme
mies- ja naisveteraania sekä yli satapäinen joukko muita kutsu- ja juhlavieraita.
Pro Patria -taulun 75 sankarivainajan kullatut nimet mustassa kivitaulussa ovat
kunniapaikalla koulumme vanhimman osan ala-aulassa nykyisten ja tulevien oppilassukupolvien
nähtävissä. Pro Patria -taulu suunniteltiin sellaiseksi, että sitä voidaan
hyödyntää monella tapaa myös historian opetuksessa. Lukion opiskelijat toimivat
paljastusjuhlassa airueena ja he myös paljastivat juhlallisesti uuden Pro Patria -taulun. Juhlan lopuksi yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen kohotti maljan ja lausui
onnentoivotukset 100-vuotiaalle Suomelle.

Yläkoulun lukuvuotta on värittänyt uuden opetussuunnitelman (OPS2016) vuosiluokkakohtaisen
osion käyttöönotto 7. luokilla. Näkyvimmät muutokset ovat tapahtuneet
oppilasarvioinnin käytännöissä: kun arvioinnin painopiste on siirtynyt
opintojen aikaiseen oppimista edistävään arviointiin, saavat oppilaat aiempien kurssiarvosanojen
sijasta numeroarvioinnin vain kevään lukuvuositodistukseen. Toinen
yläkoulun arkeen muutoksia tuonut elementti on monialaisten oppimiskokonaisuuksien
toteuttaminen. Marraskuussa ja huhtikuussa järjestetyt oppiainerajat ylittävään
oppimiseen tarkoitetut kolmen päivän mittaiset jaksot tarjosivat oppilaille normaalista
lukujärjestyksistä poikkeavaa toimintaa teemoilla monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologian
osaaminen. Syksyn monialaisissa päivissä näkyi vahvasti myös Suomi
100 -teema.

Lukion uusi opetussuunnitelma uudistaa toimintakulttuuria, monipuolistaa oppimisprosesseja
sekä uudistaa arvioinnin keinoja. Olemme mukana opetus- ja kulttuuriministeriön
reaaliaineiden tuntijakokokeilussa, jossa haetaan kokemuksia suuremman
opiskelijakohtaisen valinnaisuuden mahdollistamisesta ja sen toimivuudesta.
Koulukohtaisesti muutokset ovat varsin vähäisiä. Vapaammin valittavissa olevat reaaliaineet
antavat joustavuutta kunkin omaan opetusohjelmaan, mikä todentuu lukion
kieliopintojen monipuolistumisena ja reaaliaineiden rohkeampina opintopolkuina.
Lukio-opinnoissa opiskelijoille tulisi kehittyä sellainen monilukutaito, että heillä
olisi valmiuksia toimia tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa. Ylioppilastutkinto tulee
olemaan täysin digitaalinen keväällä 2019, mikä osaltaan vaikuttaa lukion pedagogisiin
valintoihin.

Aineenopettajakoulutuksen ohjatuissa harjoitteluissa yhtenä teemana oli digipedagogiikan
käyttö oppimisen ja arvioinnin välineenä. Opetussuunnitelmien mukainen
kehittyvä toimintakulttuuri ja ylioppilastutkinnon digitalisoituminen vaativat oman
ammatillisuuden jatkuvaa kehittämistä kohti sujuvaa oppimista eri ympäristöissä.
Normaalikoulu on edelleen jatkanut merkittäviä investointeja uusimman opetusteknologian
hankintoihin ja uusien oppimisympäristöjen kehittämiseen. Uusimman
opetusteknologian opetuskäyttöä on edelleen lisätty ja opettajien valmiuksia on parannettu
monipuolisella TVT-täydennyskoulutuksella.
Koulumme työhyvinvoinnin kehittämistyöryhmä on tehnyt jo useita vuosia erittäin
ansiokasta työtä työhyvinvoinnin parantamiseksi. Tämä tärkeä työ näkyy muun
muassa parantuneena yhteisöllisyytenä, viihtyvyytenä ja työssä jaksamisena. Lokakuussa 2017 toteutetun henkilöstö- ja työhyvinvointikyselyn tulokset olivat pääsääntöisesti
erittäin hyvät. Lämmin kiitos TYHY-suunnittelutyöryhmälle monivuotisesta
aktiivisesta ja ansiokkaasta toiminnasta meidän kaikkien norssilaisten työhyvinvoinnin
parantamiseksi.
Normaalikoulu kiittää lämpimästi kaikkia kuluneen lukuvuoden koulutyön onnistumiseen
vaikuttaneita yhteistyötahoja, johtokuntaa, koulun henkilökuntaa, oppilaita,
opiskelijoita ja huoltajia. Toivotamme kaikille norssilaisille virkistävää, aurinkoista ja
hyvää mieltä tuovaa kesälomaa.

Jyväskylässä 2. kesäkuuta 2018

Pekka Ruuskanen     Markus Leppiniemi     Aapo Halonen        Kirsti Koski
johtava rehtori         alakoulun rehtori    yläkoulun rehtori    lukion rehtori