10 TutKoKe

Normaalikoulun tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta (TutKoKe) on tänäkin lukuvuonna
ollut vilkasta. Koulu on ollut mukana monissa hankkeissa. Opettajat ovat kehittäneet
omia pedagogisia käytänteitään yksin ja yhdessä sekä päivittäneet osaamistaan
osallistumalla monenlaisiin koulutuksiin edistämällä jatko-opintojaan. Toukokuussa koululla
järjestettiin yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen kanssa Tiedetori, jonka tarkoituksena
oli lisätä teorian ja käytännön välistä vuoropuhelua ja siten parantaa opetuksen
ja opetusharjoittelun laatua. Tämä yhteistyön muoto jatkuu yhä kiinteämpänä tulevina
lukuvuosina.

Väitös arvioinnista

Jyväskylän normaalikoulun auditoriossa tarkastettiin lauantaina 7.10.2017 Normaalikoulun
englannin lehtori Pirjo Pollarin väitöskirja (Dis)empowering assessment? Assessment
as experienced by students in their upper secondary school EFL studies.
Väitöskirjassaan Pollari selvitti lukiolaisten kokemuksia arvioinnista osana englannin
opintoja. Pääsääntöisesti lukiolaiset olivat tyytyväisiä nykyiseen arviointiin, mutta suhtautuminen
oli hyvin yksilöllistä. Osa opiskelijoista voimaantui, osa koki asian merkityksettömäksi,
ja osalle arviointi aiheutti ahdistusta ja voimattomuuden tunnetta.

Tutkimuksessa huomio kiinnittyi opiskelijoihin, joiden opintoja ja opiskelumotivaatiota
stressaavana ja lannistavana koettu arviointi haittasi. Opiskelijat, joille ahdistusta aiheuttivat
erityisesti tärkeät koetilanteet, kuten ylioppilaskirjoitukset, tuntuivat opiskelevan
englantia lähinnä arvosanan tai ylioppilastutkinnon eivätkä omien päämääriensä vuoksi.
Nämä opiskelijat kokivat myös, että käytetyt arviointimenetelmät eivät antaneet heille
mahdollisuutta osoittaa kaikkea osaamistaan.

Opiskelijoiden koeahdistusta helpottaakseen Pollari kokeili opiskelijakyselyn ohella väitöstutkimuksessaan
kolmea erilaista arviointitapaa: portfolioarviointia, niin sanottua
lunttilappukoetta sekä henkilökohtaista palautetta. Moni piti näitä arviointimenetelmiä
hyvinä, sillä ne mahdollistivat muun muassa omien oppimistavoitteiden mukaisen opiskelun
ja arvioinnin. Lisäksi portfolioarviointi ja lunttilappukoe vähensivät koejännitystä.
Ihanteellista arviointimenetelmää ei kuitenkaan löytynyt näistäkään. Muutama opiskelija
ei pitänyt kokeilluista menetelmistä, sillä tavallinen arviointi ei olisi ollut niin työlästä.